Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket
Den 1 april 2010 startade en ny myndighet, Trafikverket, med uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med regioner och kommuner svarar Trafikverket för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag.
Trafikverket ansvarar också för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ansvarar Trafikverket för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter.
Trafikverket omfattar verksamheten vid f.d. Vägverket och Banverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och f.d. SIKA.
Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge och en regional organisation som är anpassad till regionernas planeringsprocesser och behov av dialog.

Trafikverkets arbete med viltolyckor
Trafikverket har ett av Regeringen direkt utpekat ansvar för det förebyggande arbetet med att minska viltolyckorna på det statliga vägnätet. Trafikverkets viltolycksarbete sker i samverkan med NVR. Trafikverket ska verka för att minska antalet viltolyckor på både väg och järnväg och övertar det ansvar Vägverket haft för NVR:s arbete med viltolycksförebyggande åtgärder.

Inför arbetet med Nationell transportplan har Trafikverket som ett viktigt steg redovisat åtgärdsbehovet för att bl a minska viltolyckorna på de värst utsatta sträckorna. Analysen har genomförts enligt metod som utvecklats tillsammans med SLU. Regeringen avgör ytterst hur mycket resurser som skall satsas på åtgärder när planen beslutas.
Lokala råden i NVR hjälper Trafikverket i arbetet genom att ta fram fem vägar per län där de bedömer åtgärdsbehovet som störst.
Trafikverket har beslutat att viltolycksproblematiken skall hanteras vid byggnation av nya vägar genom införande av Trafikverkets inriktningsmål för natur, kulturmiljö och friluftsliv. (http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____2843.aspx)

Trafikverkets utformningsregler skall revideras under 2010. Inför det arbetet görs en grundläggande översyn över kunskapsläget mha SLU. Arbetet lägger grunden för när, var och hur Vägverket skall utforma vägar för att minimera risken för viltolyckor samtidigt som vägar inte blir barriärer för djur.

Trafikverket har tagit fram en handbok för åtgärder: Vilda djur och infrastruktur:
(http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2311/2005_72_vilda_djur_och_infrastruktur_en_handbok_for_atgarder.pdf)

Trafikverket utvecklar kunskap för planering och åtgärder i forskningsprojekt:

TRIEKOL:
- Viltolycksåtgärder längs hela E4 från Ystad till Haparanda samt även längs järnvägssträckor som går parallellt med E4:an.
- Vidareutveckling av analysmodell, för bredare tillämpning som t ex i investeringsprojekt

Viltvarningssystem vid stängselöppningar.
- Utvärdering i system för att skapa råd och regler för teknikkrav, skyltning, vägmarkering, utformning av stängselöppningar mm.

Trafikverket samarbetar internationellt i dessa frågor genom bla
- IENE (Infra Eco Network Europé)
- CEDR (Conference of European Directors of Roads)
- ICOET (USA).

Och deltar via dessa organisationer i följande projekt
- Europeisk uppföljningshandbok.
- Internationella standarder för fauna passager. (Ej startat)
- Internationell konferens i Ungern (Vecka 39, 2010) (www.iene.info)

5 729

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 3 768
Älgar 779
Vildsvin 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen