Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen


Länsstyrelsernas åtgärder för att nå Nationella Viltolycksrådets mål och delmål.

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter

I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.
Varje länsstyrelse är en självständig statlig myndighet inom sitt respektive län (21 st) med landshövding som chef. Länsstyrelserna är direkt underställda regeringen.

 • Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.
 • Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde.
 • Länsstyrelserna ska främja länens utveckling och noga följa länens tillstånd samt underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länen och händelser som inträffar där.
 • Länsstyrelserna har med beaktande av bland annat viltolycksrisken uppgifter i fråga om naturvård och miljöskydd, kommunikationer, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, rennäring m.m.i förekommande fall, hållbar samhällsplanering och boende m.m.
 • Länsstyrelserna ska samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länen i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde som påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.
 • Inom arbetsområdet naturvård ingår länsstyrelsernas arbete med viltförvaltning där länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för viltvårds-frågorna i länen med bl.a. administration av jakt efter älg, kronhjort m.fl.
 • Inom arbetsområdena kommunikationer, hållbar samhällsplanering m.m. ska länsstyrelserna verka för god kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen och särskilt beakta människors hälsa och säkerhet, däribland minska risken för olyckor.

Länsstyrelsernas avsiktsförklaring för att uppnå Nationella Viltolycksrådets mål och delmål.

Länsstyrelserna har för avsikt att tillsvidare var och en inom sitt län arbeta för att:

 • Med länens Viltförvaltning beakta viltolycksrisken vid beslut som rör jakt efter älg och kronhjort m.m.
 • Inom områdena kommunikation, hållbar samhällsplanering m.m. i länen beakta viltolycksrisken i beslutsprocessen.
 • Med länens viltförvaltning medverka till spridning av information och ökad kunskap om viltolycksrisken,
 • Delta i regionala samråd, med regionala representanter för Nationella Viltolycksrådet.

42 623

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 32 034
Älgar 3 588
Vildsvin 3 305

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen