Nationella Viltolycksrådet
Filmer

Filmer

Ring 112

Kolliderat med vilt?

Så här gör du.

Trafiksäkerhet

Eftersök av trafikskadat vilt - så fungerar det.

Markeringsremsor

Hämta eller beställ viltmarkeringsremsor

Nyheter

Viltolycksstatistik för första halvåret 2021

En sammanställning av statistiken för inrapporterade viltolyckor för första halvåret 2021 visar att viltolyckorna ökar i stora delar av landet.

Varje månad sker tusentals viltolyckor i landet. Allra flest olyckor sker när vi människor rör oss på vägarna vid samma tid på dygnet som de vilda djuren rör sig mest i landskapet. I gryning och skymning är risken för viltolyckor därför som störst. En sammanställning av viltolycksstatistiken för första halvåret visar att olyckorna med vilt ökar i många län. Ungefär 75 % av olyckorna sker med rådjur som är det absolut vanligaste viltet som är inblandat i viltolyckor. I tabellen redovisas antal viltolyckor per län under första halvåret 2021 samt under motsvarande period föregående år.

- Det finns ett samband mellan viltförekomst och trafikflöden. Om det finns mycket vilt och samtidigt mycket trafik, framför allt på medelstora vägar som saknar viltstängsel, ökar sannolikheten för att vilt och trafik möts och då kan olyckan vara framme säger Hanna Dittrich Söderman, Polismyndighetens processledare för Nationella viltolycksrådet. 

- Vissa delar av landet sticker ut, t ex Gotland och Västerbotten. Vi har inte analyserat orsakerna närmare men när det gäller Gotland så visar avskjutningsstatistiken, alltså det antal djur som fällts under jakt, att antalet fällda rådjur har ökat från drygt 700 för tio år sedan till cirka 5000 förra jaktsäsongen. Det tolkar i alla fall jag som att det finns betydligt fler rådjur på Gotland nu än för tio år sedan och det avspeglar sig naturligtvis i antalet viltolyckor. Samtidigt kan inte det ensamt förklara en 30-procentig ökning från ett år till ett annat säger Hanna Dittrich Söderman. I Västerbotten hade vi extrema snömängder i början av året som tvingade ut viltet på vägar och järnvägar och det bedömer jag har bidragit till den ökning vi ser i Västerbotten. 
 

Statistiken ovan har inte analyserats i detalj men det kan finnas samband mellan ökat inhemskt resande på grund av pandemin i vissa län, till exempel i Dalarna.

- Jag tycker det är både för tidigt och ganska vanskligt att dra några slutsatser om och hur pandemin har påverkat viltolycksstatistiken. Vi har inte hela bilden klar för oss ännu. Den dagen vi har en mer heltäckande bild av hur trafiken har påverkats av pandemin kan det kanske vara en intressant uppgift för någon forskare att kika på eventuella samband säger Hanna Dittrich Söderman. 

Med viltolycka avses en sammanstötning mellan fordon på väg eller järnväg med vilt av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Olyckor med ren är inte viltolyckor eftersom renar inte räknas som vilt. Renolyckor finns därför inte med i statistiken ovan.

5 729

Antal djur som varit inblandade i viltolyckor under 2023
(hela landet)
Rådjur 3 768
Älgar 779
Vildsvin 541

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

 • Polisen
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelserna
 • Skogsstyrelsen
 • Jägarnas riksförbund
 • Bilprovningen
 • SOS Alarm
 • Jägareförbundet
 • If försäkringar
 • M Sverige
 • Länsförsäkringar
 • Svenska Kennelklubben
 • VTI
 • SJ
 • Älgskadefondsföreningen